Regulamin Sklep internetowego Pieczatki-Numer1.pl

REGULAMIN
I. Definicje
II. Zasady ogólne
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Warunki zawierania umów sprzedaży
VI. Zawarcie umowy sprzedaży
VII. Sposoby zapłaty
VIII. Termin realizacji
IX. Gwarancja produktu
X. Rabaty i oferty promocyjne
XI. Tryb postępowania reklamacyjnego
XII. Prawo odstąpienia od umowy
XIII. Ceny wysyłki
XIV. Pliki „cookies”
XV. Postanowienia końcowe

I. DEFINICJE
W poniższym regulaminie, zwany dalej „Regulaminem” pod pojęciami należy rozumieć:
1. „Sklep” – sklep online działający za pośrednictwem witryny www po adresem http://pieczatki-numer1.pl
2. „Sprzedawca” – właściciel prowadzonego Sklepu:
Firm Usługowo – Handlowa ALFA & OMEGA Zbigniew Pilitowski ul. Sienkiewicza 14a, 06-400 Ciechanów, NIP: 5660003562
3. „Użytkownik” – osoba która za pośrednictwem Sklepu planuje dokonania lub dokonała zakupu.
4. „Konto” – konto Użytkownika które umożliwia dokonywania zakupu w Sklepie na warunkach zawartych w Regulaminie.
5. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 22 kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
6. „Dzień roboczy” – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. „Formularz zamówienia” – formularz – pola do wypełnienia niezbędne do złożenia zamówienia w sklepie.
8. „Umowa sprzedaży” – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
9. „Produkt” – dostępny w Sklepie przedmiot będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
10. „Usługobiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
11. „Usługa elektroniczna” – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
12. „Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

II. Zasady ogólne

Sklep online Pieczatki-Numer1.pl działa na zasadach określonych w Regulaminie.
Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
Usługobiorca w momencie podjęcia czynności zmierzających do korzystania z oferty Sklepu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Użytkownika jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem witryny www po adresem pieczatki-numer1.pl
Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i promujących przedmioty. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu użyte są w celach informacyjnych.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
– zawieranie Umów Sprzedaży,
– prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym,
– świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Użytkowników w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
– Usługodawca ma prawo zamieszczać na Stronie internetowej Sklepu treści reklamowe.
– Usługobiorca w ramach korzystania ze Sklepu, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo wyrażać opinię na temat Produktów zamieszczonych na sprzedaż w Sklepie Internetowym.

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
– umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
– umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na złożenia zamówienia bez rejestracji lub prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieokreślony.
– wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do aktywnej poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa.
– Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
– Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
– Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. Warunki zawierania umowy
Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Użytkownik składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu lub Usługi na warunkach podanych w jego/jej opisie.
W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Użytkownik jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).
Cena Produktów uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) brutto i zawiera podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy Produktu. Cena zawiera cła i inne składniki.
Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
Produkty w promocji posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
W celu złożenia Zamówienia, Użytkownik jest zobowiązany do rejestracji Konta w Sklepie Internetowym lub podać dane adresowe bez obowiązku zakładania konta.
Zamówienia można składać:
– poprzez stronę internetową www.pieczatki-numer1.pl
– za pomocą Formularza Zamówienia- 24 godziny na dobę przez cały rok.
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@pieczatki-numer1.pl
Zapytania ofertowe można zgłaszać telefonicznie pod numerem: 697 417 234 w godz. 8:00 – 16:00

VI. Zawarcie Umowy Sprzedaży
Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Użytkownika Zamówienia.
Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzymuje wiadomość na podany e-mail przy składaniu Zamówienia z informacją o szczegółach złożonego zamówienia:
– informacje o danych potrzebnych do wykonania przelewu na podany numer konta bankowego, po którym zostanie realizowane zamówienie
– szczegóły zamówionych produktów/produktu (nazwa, ilość, cena, kwota, wysyłka, sposób płatności, suma)
– szczegóły Użytkownika składającego dane Zamówienie
– adres rozliczeniowy
– adres wysyłki

Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie, co powoduje przyjęcie zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
– oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia,
– potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
– oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
– pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

W przypadku kiedy złożone Zamówienia wymaga modyfikacji, Sklep przesyła Użytkownikowi wiadomość e-mail zawierającą zmodyfikowane Zamówienie i umożliwia mu podjęcie decyzji o dalszej realizacji Zamówienia.
Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail, o potwierdzeniu przez Użytkownika zmodyfikowanego Zamówienia, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Użytkownikiem, a Sprzedawcą.
Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15:00 w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Użytkownika fakturą VAT, które będą wysyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.
Jeżeli Użytkownik chce otrzymać Fakturę to w chwili składania Zamówienia:
– za pośrednictwem Formularza Zamówienia wprowadza imię, nazwisko, nazwę firmy, numer NIP, adres siedziby firmy, oraz pozostałe dane (adres e-mail, numer telefonu).
– po zaksięgowaniu na koncie bankowym Sprzedawcy kwoty Zamówienia, zostaje wygenerowana faktura VAT i przesłana Użytkownikowi drogą mailową na adres podany przy składaniu zamówienia.

VII. Sposób zapłaty
Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
– płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy MBank
Nr konta: 95 1140 2004 0000 3802 6452 9580 W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.
– płatność przy odbiorze.
– płatności elektroniczne „Przelewy 24”

Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

VIII. TERMIN REALIZACJI
Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost.
Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
Czas kompletowania Produktu, może wynieść do 3 dni roboczych.
Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 3 dni Roboczych.

IX. GWARANCJA PRODUKTU
Wszystkie Produkty posiadają gwarancję producenta lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Okres gwarancji producenta na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy wynosi 24 miesiące i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

X. OFERTY PROMOCJE I KODY RABATOWE

Oferty promocje oraz kody rabatowe, opisane w niniejszym rozdziale dotyczą wyłącznie Produktów w Sklepie Internetowym www.pieczatki-numer1.pl
Oferty promocje oraz kody rabatowe, dostępne w Sklepie nie podlegają sumowaniu. Realizacja kodu rabatowego przez Użytkownika uniemożliwia skorzystanie z rabatu cenowego wynikającego z oferty promocyjnej.
Produkty objęte ofertą promocyjną są dostępne dla wszystkich Użytkowników. Rabat cenowy, wynikający z oferty promocyjnej jest uwzględniany w cenie Produktu w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
Kody rabatowe:
Kody rabatowe są przyznawane Klientowi Sklepu Internetowego www.pieczatki-numer1.pl przez obsługę Sklepu Internetowego.
Kody rabatowe można zrealizować podczas procesu składania Zamówienia. W celu realizacji kodu rabatowego, należy wpisać numer kodu rabatowego w odpowiednim polu Formularza Zamówienia i potwierdzić przyciskiem obok tego pola.

XI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@pieczatki-numer1.pl lub pisemnie na adres: ul. Sienkiewicza 14a, 06-400 Ciechanów.
Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: ul. Sienkiewicza 14a, 06-400 Ciechanów.
Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Użytkownika sposób.
Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę:
Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@pieczatki-numer1.pl
W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.
Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

XII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem który jest kompletny w oryginalnym opakowaniu zestawu.
W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy produktów które zostały spersonalizowane na życzenie Konsumenta podczas składania zamówienia.

XIII. PLIKI „COOKIES”
Sklep Internetowy Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

XIV. CENY WYSYŁKI

  • Paczkomat InPost: 16 zł brutto
  • Przesyłka kurierska InPost: 16 zł brutto
  • Przesyłka kurierska InPost pobraniowa: 19 zł brutto


XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowy za pośrednictwem Sklepu zawierane są zgodnie z prawem polskim.
Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu przez Sprzedawcę wiążą Użytkownika, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.
Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Użytkownikami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.